30 plus 30 vzw

Kerkhof van Brussellaan, 8 - 1140 Brussel
Tel. +32(0)2 726 52 41 - Fax +32(0)2 703 03 05
Email : info@30plus30.be

Maatschappelijke Zetel
Begeertenlaan 9
1140 BRUSSEL
Tel. 02 726 52 41
Fax. 02 703 03 05
info@30plus30.be

Onze vereniging opgericht in 1973, heeft als thema zich te bekommeren om de problemen van de 3de leeftijd, de invaliden, gehandicapten, zieken en alleenstaanden.

Ze wijdt zich vooral aan het verbeteren van de levensvoorwaarden van de personen die ten minste 50 jaar oud zijn en de invaliden van elke leeftijd, door een morele en materiële bijstand, zowel door het organiseren van verschillende manifestaties bestemd om de eenzaamheid, dikwijls dramatisch beleefd door onze bejaarden, te verbreken, als door het verlenen van voordelen in natura of door dienstverlening ten voordele van personen met financiële middelen die hen amper toelaten degelijk te leven.

Buiten een permanent secretariaat biedt de Vzw “30+30” een zo uitgebreid mogelijke begeleiding. Boven zijn administratieve, sociale, fiscale en juridische hulpverlening en zijn thuiszorg, ontwikkelt onze vereniging onderlinge solidariteits- en gezelligheidscontacten tussen de leden van onze “30+30” en een groot aantal andere bedrijvige mensen.

Bij voorbeeld, wij organiseren ontspanningsdagen en verschillende activiteiten om de eenzaamheid te verbreken. Onze vrijwilligers brengen bezoek aan de zieken om hen een maximale materiële en morele steun aan te bieden.

Het aantal beroofde blijft maar toenemen, maar sommige zijn meer kwetsbaarder dan andere. De “30+30”ers zijn het bij uitstek. Bijna uitsluitend afhankelijk van private hulpverlening, is elke bijstand, hoe klein ook, welkom.

Het realiseren van deze doelstellingen vereist een zeker aantal middelen: “mankracht”middelen, “van goede wil”middelen, maar ook “financiële” middelen.

Maar deze doelstellingen zijn moeilijk bereikbaar, en de noodzakelijkheden om te reageren om een oplossing te vinden en om de bekomen resultaten te vrijwaren, behoren altijd tot de werkelijkheid.

Daarom is de Vzw uitsluitend samengesteld uit vrijwilligers. In de schoot van onze vereniging zijn de ondernomen acties van onze vrijwilligers, van kapitaal belang. Maar omwille van hun discretie worden zij dikwijls vergeten. Nochtans, zonder de vrijwilligers, kunnen wij onze geplande opdrachten niet tot een goed einde brengen.

De taken die onze vrijwilligers vervullen zijn veelvuldig: bezoek aan zieke personen, secretariaatswerk, boekhouding, permanentie en onthaal van de leden, omkadering gedurende onze verschillende manifestaties, het samenrapen en het onder omslag brengen van ons “Contacttijdschrift 30+30” (18 à 22 pagina’s A4-formaat gedrukt op 6 000 exemplaren, 6 keer per jaar).

Sommige kunnen ons maar een halve dag per week helpen, anderen komen ons elke dag bezoeken. Iedereen is welkom en het merkwaardig werk dat zij verrichten is onze dankbaarheid waardig. Onder hen worden de ziekenbezoekers het meest gesolliciteerd. De troost die zij door hun aanwezigheid en door hun luisterbereidheid brengen, is uiterst belangrijk voor de mensen in nood.

De Vzw organiseert ieder jaar een reeks activiteiten die wij uitgebreider becommentariëren in de rubriek Activiteiten.

Ook staat de Vzw open voor elke gehandicapte persoon van om het even welke leeftijd, en sinds 2001, verwelkomt onze vereniging de personen die 50 jaar of meer hebben bereikt.

In 1993 werd door de Europese Overheden, de Vzw al erkend als een deelnemende vereniging aan het Europees Jaar van de 3de Leeftijd en de Solidariteit tussen de Generaties.

In 2004 heeft Zijne Majesteit Koning Albert II, ten uitzonderlijke titel, zijn aanmoediging gemanifesteerd door ons zijn Hoog Patronaat te verlenen.

Vroeger heeft de Koninklijke Familie ons al verschillende keren vereerd met haar ondersteuning voor sommige van onze activiteiten.

In 2004 heeft de Koning BoudewijnStichting ons project “Creatie van een Internetsite voor de Vzw 30+30” gesubsidieerd en er de nodige aandacht aan geschonken.

Vandaag is deze site operationeel en wordt hij gemiddeld 600 keren per maand geraadpleegd.

Bovendien hebben wij het voorrecht gehad om onze Weldadigheidsgala-avond op donderdag 13 december 2012, onder elkaar te verdelen met Zijne Koninklijke Hoogheden, Prins Laurent en Prinses Claire, die ons met hun aanwezigheid enorm hebben vereerd.

Het 48-jarig bestaan (1973-2021) van de VZW werd niet vergeten.
Op 27 november 2013 hebben wij onze dankbetuigingen aangeboden aan de heer en mevrouw LIBERT voor hun werk, inzet en ondersteuning gedurende deze jaren.

De Vzw “30+30” is ook erkend door het Ministerie van Financiën als een organisme dat gemachtigd is om attesten voor fiscale vrijstelling af te leveren voor elke jaarlijkse schenking van ten minste € 40,00. Deze attesten laten u toe een belastingbesparing te verwezenlijken tot 50 % van de waarde van uw schenkingen. Gelieve bij uw storting te vermelden dat het een SCHENKING betreft, zodat we ze alsdusdanig in onze boekhouding kunnen opnemen

De Algemene Vergadering behoort tot de hoogste autoriteit van de Vzw. Daar worden al de belangrijke beslissingen genomen zoals:

- de benoeming en het ontslag van de administrateurs,

- de schrapping en uitsluiting van de deelnemende leden aan het einde van het artikel 12 van de wet,

- de goedkeuring van de budgetten en rekeningen,

- de goedkeuring van de aankopen, ruilingen, vervreemdingen van de nodige gebouwen die deel uitmaken van het na te streven doel van de Vereniging; de leningen, de hypothecaire stichtingen en de huurcontracten van meer dan negen jaar; de statutaire veranderingen en de ontbinding van de vereniging,

- de ontlasting van de administrateurs.

Dat is de Algemene normale (of statutaire) Vergadering. Ze vergadert elk jaar vóór 1 mei. De buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door de Beheerraad worden gepland telkens wanneer deze Raad het nodig acht.

De Beheerraad is een groep van effectieve leden benoemd door de Algemene Vergadering en belast met de uitvoering van de beslissingen die genomen worden tijdens deze Algemene Vergaderingen.

Alles wat niet voor de Algemene Vergadering wettelijk of statutair is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Beheerraad die de grootste macht heeft om de goede gang van zaken van de Vereniging te verzekeren.

Om deze rol te vervullen mag de Beheerraad een deel van zijn machten overdragen.

De heer Voorzitter-Stichter geniet van een speciaal statuut: hij heeft volmacht en is levenslang lid van de Beheerraad, behalve wanneer hij vrijwillig zijn ontslag indient; hij roept de Algemene Vergadering bijeen; gedurende de stemming, bij de stemmenverdeling, is de stem van de Voorzitter-Stichter overwegend; voor de gewone of extra rechtsakten vertegenwoordigt de Voorzitter-Stichter de Vereniging; de dagelijkse bestuursakten worden door hem of door de Secretaris ondertekend.

De Beheerraad vergadert (± 5maal per jaar) wanneer het moet of zelfs meer.

De leden van de Beheerraad zijn leden van het uitvoerend comité die hun handtekening op documenten mogen aanbrengen:

- de Voorzitter-Stichter waarvan de machten hierboven werden aangekaart;

- de Secretaris die belast is met de ondersteuning van de Voorzitter-Stichter of die in speciale gevallen, voor zijn vervanging moet instaan;

- specifieke opdrachten mogen aan sommige leden van de Beheerraad toevertrouwd worden. Dit was het geval voor de aanpassing van onze statuten aan de wet van 02/05/2002, het opstellen van een binnenhuisreglement, de redactie van een arbeidsreglement, de vertaling van documenten, enz.;

- een persoon is belast met het financiële bestuur van de Vereniging. Hij wordt geholpen door de boekhoudkundige dienst verantwoordelijk voor het registreren van alle financiële verrichtingen en voor de variaties in de activa- en passivawaarden als voorbereiding voor het opmaken van het balansontwerp. Dit ontwerp zal eerst aan de Beheerraad worden voorgelegd om daarna op de Algemene Vergadering te worden goedgekeurd.

Momenteel telt de Beheerraad meer dan 20 effectieve leden. Hun mandaat loopt voor vier jaar; de vervaldata worden op de Algemene Vergadering vastgelegd.

Lokale secties “30+30”

Indien u in één van deze wijken woont, kan u nuttig contact opnemen met Wezembeek-Oppem en Kraainem.


De Vzw “30+30” is erkend als hulpverlenende instelling voor oudere personen in toepassing van het artikel 104, litterae van de belastingscode op de inkomsten 1992.

UW STEUN IS VOOR ONS HEEL BELANGRIJK EN NOODZAKELIJK!

In naam van onze Vzw “30+30” en van zijn leden wil ik u bedanken voor uw vrijgevigheid onder vorm van schenkingen, voor uw handelingen en uw engagement ten bate van onze vereniging.

Door uw hulpverlening “schreeuwt” u uw weigering voor onverschilligheid en de alledaagse armoede uit. De armoede is niet alleen van materiële aard maar ook van financiële. Zij manifesteert zich ook onder andere vormen: morele armoede, sociale en psychologische (de zelfmoorden verergeren!).

Al de gemeenschapslagen, bedorven door de overconsumptie, worden hierbij betrokken, jongeren of minder jongeren, validen of gehandicapten, alleenstaande personen of koppels.

Onze “opdracht” is alle zwakke personen te steunen, te verzekeren en te troosten. Onze gemeenschap vergeet dit soms.

De gerealiseerde vooruitgang door de wetenschappers in de geneeskunde heeft een levensverlenging als gevolg; dit verandert fundamenteel de verzorgingssector en voor sommige personen wordt hierdoor een thuisbegeleiding een must.

Te dien einde, hebben onze verpleegsters een indrukwekkend aantal thuisbezoeken bij onze leden of sympathisanten gebracht: meer dan 10 500 in 2015!

Laat ons nadenken over de uitspraak van een essentiële wens van onze Koninklijke Familie: “Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om de gemeenschap meer solidair en rechtvaardig te maken”.

Laat ons deze duivelse spiraal weigeren. Arme mensen worden nog armer; deze situatie, soms verwaarloosd of verborgen door sommige politiekers, is onaanvaardbaar. Het is onze plicht om te reageren zonder het gezicht te dekken.

Een andere gemeenschapsgebeurtenis die wij bestrijden: het huishoudelijk geweld. Het fenomeen van geslagen “mensen” is aanroepend. Heel dikwijls zwijgen de slachtoffers hierover uit schrik van de rondpraat. Zij durven deze gewelddadige praktijken van onbeschaafdheid niet aangeven. Bovendien, voelen ze zich “schuldig”!

Dat is de problematiek bij het opbrengen van respect voor anderen; bij sommige ontbreekt dit begrip in het beleefdheidshandboek.

Laat ons de slachtoffers helpen om hen de juiste richting aan te duiden om zich tot de hiervoor opgerichte inrichtingen te wenden.

U kunt ons helpen in onze inspanningen.

Er wordt gezegd: “Aide-toi et le Ciel (Hemel) t’aidera”. U allen bent onze Hemel!

U nogmaals hartelijk dankend voor uw solidariteit.

Aanvaard, beste Vrienden, de uitdrukking van mijn sympathie en vriendschap.